Investeringsaftrek 2019

Denkt u aan investeren? Doe het nog dit jaar!
Investeringsaftrek tijdelijk naar 20%

Voor kmo’s en eenmanszaken wordt de eenmalige investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2018 en 2019 opgetrokken  van 8% naar 20%.

In 2018 en 2019 kunt u investeringen tot 20% van de aankoopprijs aftrekken van uw belastbare winst. De afgelopen jaren was dat nog 8%. Omdat het om een aanzienlijke stijging gaat, kan het interessant zijn om uw investeringsplannen aan te passen. Daarom vindt u hieronder een bondig overzicht van de belangrijkste voorwaarden en voordelen.

Wie kan de investeringsaftrek genieten?

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De investeringen moeten:

 • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
 • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
 • tijdens het jaar of boekjaar;
 • en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek?

Vaste activa:

 • die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
 • die niet afschrijfbaar zijn of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid;
 • waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, … (bvb. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
 • waarvan het recht van gebruik van een leasing-, erfpacht-, opstal-, of gelijkaardige overeenkomst aan een derde worden overgedragen.

Zijn eveneens uitgesloten:

 • bij de aankoopprijs komende kosten die niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uitgezonderd energiebesparende investeringen, waarvoor van overheidswege geen financiële steun is verleend).

Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek laat u toe om bovenop de reeds fiscaal aftrekbare afschrijvingen uw winst met een extra percentage te verminderen.

De percentages van de investeringsaftrek worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het verhoogd basispercentage geldt dus voor:

 • natuurlijke personen met beroepsinkomsten van de volgende categorieën:
  • winst
  • baten
 • kleine vennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Als er in een belastbaar tijdperk onvoldoende winst of baten zijn, wordt de aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende belastbare tijdperken overgedragen.

Voor de investeringsaftrek van 20 % is de overdracht van de aftrek die niet kan worden toegepast bij gebrek aan voldoende winst of baten, daarentegen beperkt tot het volgende belastbare tijdperk.

Wat is de berekeningsgrondslag van de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek wordt berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de vaste activa die ook de grondslag vormt voor de berekening van de afschrijvingen.

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

Natuurlijke personen moeten een formulier 276U bij hun aangifte in de personenbelasting voegen of het ter beschikking houden van de administratie.

Vennootschappen moeten het vak 275U in Biztax invullen als zij hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen. 
Bij een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening moeten de ondernemingen het formulier 275U gebruiken.

Daarnaast moet u, per categorie van vaste activa, een opgave ter beschikking van de administratie houden die voor elke investering een aantal gegevens vermeldt.

Voor energiebesparende milieuvriendelijke investeringen moet u een attest aanvragen. U vindt hier, naargelang de plaats van de investering, de gegevens van de verschillende diensten waar u deze attesten kan aanvragen.

Stelsel van de gespreide investeringsaftrek?

In principe wordt de investeringsaftrek ineens toegepast. Sommige belastingplichtigen kunnen echter kiezen voor een aftrek die wordt gespreid over de duur van de afschrijvingsperiode. Deze aftrek wordt berekend door toepassing van een bepaald percentage op de afschrijvingen. 

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen genieten van een gespreide gewone investeringsaftrek van 10,5%.  

De gespreide verhoogde investeringsaftrek op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bedraagt 20,5% voor natuurlijke personen en vennootschappen (en dit ongeacht het aantal werknemers).

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 16 juli 2019
Interaxi