Vrijstellingsregeling Van BTW Voor Kleine Ondernemingen

1. Waaruit bestaat de vrijstellingsregeling?

De vrijstellingsregeling van belasting is van toepassing voor de kleine ondernemingen die leveringen van goederen of dienstverrichtingen doen die bedoeld zijn in het btw-wetboek.

Een heel aantal van de fiscale verplichtingen verbonden aan de normale btw-plichtigen vallen in deze regeling weg o.a. het indienen van een periodieke btw-aangifte.

De belastingplichtigen onderworpen aan deze regeling mogen geen BTW in rekening brengen aan hun klanten.

Langs de andere kant mogen zij geen BTW aftrekken van de aankoopfacturen.

2. Welke belastingplichtigen kunnen van de vrijstellingsregeling genieten?

De kleine ondernemingen die btw-belastingplichtigen zijn, kunnen, ongeacht hun juridische vorm (fysieke personen, personen- of kapitaalvennootschappen, verenigingen, openbare instellingen enz.) van deze vrijstelling genieten op voorwaarde dat:

het jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan € 25.000 excl. BTW

Sommige ondernemingen zijn echter uitgesloten om gebruik te kunnen maken van de kleine ondernemingsregels. In het bijzonder spreken wij hier over ondernemingen die geregeld volgende handelingen verrichten:

 • werken in onroerende staat bvb een loodgieter die een nieuwe brander plaatst;
 • leveren van goederen en diensten in de horecasector waarvoor u een kassaticket dient uit te reiken afkomstig van een geregistreerd kassasysteem;
 • levering van oude materialen, afval en schroot.
 • Ook zijn er enkele activiteiten expliciet uitgesloten van deze regeling o.a. levering van tabak, weddenschappen, leveringen door een visser enz.

3. Hoe wordt het jaarlijks omzetcijfer bepaald?

Het omzetcijfer is het bedrag (excl. BTW) dat wordt gevormd door de som van alle aan BTW onderworpen handelingen met uitzondering van een aantal activiteiten.

Indien het resultaat van deze bewerking lager ligt dan € 25.000 kan de belastingplichtige opteren voor de vrijstellingsregeling.

Wat nu met nieuwe ondernemingen die pas in de loop van het jaar starten?

Voor de nieuwe ondernemingen zal het jaarlijks omzetcijfer geraamd worden naargelang de exploitatievooruitzichten. Wanneer de activiteit is aanvangen in de loop van een kalenderjaar dient de drempel van € 25.000 te worden verminderd naar rato van het aantal volle verlopen maanden van de exploitatietermijn gedurende het jaar van aanvang:

25.000 EUR x (aantal volle maanden van werkzaamheid/12)

Stel U start op 1 april, dan mag uw jaaromzet maximaal € 18.750,00 (namelijk € 25.000 * 9/12) bedragen om te kunnen genieten van deze regeling.

4. Hoe kan een onderneming genieten van de vrijstellingsregeling van belasting?

Er kunnen zich 2 situaties voordoen:

1) bestaande ondernemingen

Een onderneming die tijdens het verstreken kalenderjaar een omzet heeft gerealiseerd van minder dan € 25.000 (excl. BTW) zal van rechtswege onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli van het volgende jaar. Niettemin kan de onderneming in dit geval opteren voor het behoud van haar belastingregeling. (zie puntje 5)

2) nieuwe ondernemingen

De onderneming dient bij haar oprichting haar omzet te ramen. Indien dit omzetcijfer niet de voornoemde drempel van € 25.000 overschrijdt wordt zij onderworpen aan de vrijstellingsregeling.

5. Kan de kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, opteren voor een andere belastingregeling?

Er bestaat altijd een keuzemogelijkheid: ofwel opteert zij voor de vrijstellingsregeling ofwel wordt er gekozen voor het normale of forfaitaire btw-stelsel.

Indien de belastingplichtige ervoor opteert om te worden onderworpen aan het normale of forfaitaire btw-stelsel zal deze keuze gedurende 3 jaren gehandhaafd moeten worden.

6. Gevolgen bij overgang van het normale stelsel naar de vrijstellingsregeling

Een van de belangrijkste gevolgen die gekoppeld is aan de overgang naar de vrijstellingsregeling is de herziening van de aftrek. Het risico bestaat dat de vroeger gerecupereerde BTW op investeringen of voorraadaankopen moet herzien worden. De herzieningstermijn bedraagt 5 of 15 jaar naargelang het om roerende of onroerende goederen gaat.

7. Werken in onroerende staat

bijzondere btw-regeling medecontractant niet van toepassing!!

Als een aannemer bij u zogenaamde werken in onroerende staat (bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten ed.) aan uw woning, magazijn ed. uitvoert moet hij BTW aanrekenen. De bijzondere regeling medecontractant kan in de situatie van een kleine onderneming NIET worden toegepast.

Een van de basisvoorwaarden om de bijzondere regeling medecontractant te mogen toepassen is dat u periodieke btw-aangiftes indient. Dit is als kleine onderneming niet het geval, geef uw ondernemingsnummer dus niet zomaar door bij verbouwingswerken.

8. Intracommunautaire handelingen (handelingen binnen Europa)

Als u goederen (uitgezonderd accijnsproducten en nieuwe vervoermiddelen vallen hierbuiten) of diensten aankoopt binnen de Europese Unie is het belangrijk om te weten dat u aan de leverancier uw ondernemingsnummer niet mag doorgeven. De leverancier zal anders denken dat u gebruikt maakt van de bijzondere btw-regeling waarmee u in België de BTW gaat doorstorten. Dit is in de meeste gevallen niet zo, dus een gouden regel is om uw ondernemingsnummer nooit door te geven bij aankopen binnen Europa.

9. Verplichtingen

De verplichtingen inzake BTW worden in deze regeling tot een minimum herleid. Hieronder een overzicht van de formaliteiten die moeten worden nageleefd:

 • Op de uitgaande facturen dient de vermelding: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk” te worden vermeld;
 • Schrijfwijze ondernemingsnummer op facturen: BTW + BE + ondernemingsnummer. bvb. BTW BE 0123.456.789
 • Vóór 31 maart van elk kalenderjaar moet de belastingplichtige een opgave indienen van de belastingplichtige afnemers waaraan hij in de loop van het voorgaande jaar goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt. De opgave dient tevens het totaalbedrag van de omzet te vermelden.
 • Uitgereikte en ontvangen facturen in volgorde bewaren en nummeren
 • Dagontvangsten elke dag inschrijven

SAMENVATTING

 • Geen BTW in rekening brengen
 • Geen BTW aftrekken
 • Omzetplafond van € 25.000
 • Geen periodieke aangiftes
 • Elk jaar klantenlisting opmaken
 • Geef uw ondernemingsnummer niet door bij werken in onroerende staat
 • Geef uw ondernemingsnummer niet door bij aankopen binnen de Europese Unie
 • Verplichte vermelding op facturen

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

(laatst gewijzigd op 08.04.2019)

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 27 maart 2019
Interaxi