Afschaffing attest verbouwingen 6%

Als aannemer ben je onderworpen aan een attesteringsplicht bij renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Vanaf 2022 kan je een standaardverklaring op je factuur opnemen ter vervanging van dit attest. Het gebruik van het attest wordt vanaf 1 juli 2022 definitief afgeschaft. 

Afschaffing attesteringsplicht vanaf 1 juli 2022

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Zo moet de woning (hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, moet de woning ouder zijn dan 10/15 jaar … . Als bevestiging dat alle voorwaarden zijn voldaan om dit verlaagd tarief toe te passen op de factuur, moet de opdrachtgever een door hem ondertekend attest aan de aannemer bezorgen. Als aannemer moet je dit attest goed bij de factuur bewaren als bewijs tijdens een btw-controle. 

Vanaf 1 juli 2022 is deze attesteringsplicht niet langer van toepassing.

In de praktijk vergeet je als aannemer mogelijk om het attest aan je klant te vragen, of vergeet de klant om het ingevulde attest terug te bezorgen of geraakt het attest verloren of het attest wordt gekoppeld aan meerdere facturen in verschillende boekjaren. Dat vraagt om problemen. De aannemer riskeert bij een BTW-controle verantwoordelijk gesteld te worden voor het te weinig gefactureerde btw-bedrag. Daarnaast gaat het om een niet-gestandaardiseerd formulier waarvoor geen wettelijke voorschriften gekoppeld zijn. De afschaffing van deze attesteringsplicht als administratieve vereenvoudiging komt dus als geroepen.

Standaardverklaring 6% op factuur

De attestverplichting wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. Deze luidt als volgt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze standaardverklaring mag je vanaf 1 januari 2022 toepassen bij de opmaak van je facturen. Je klant heeft vervolgens één maand de tijd om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Enkel op die manier kan de klant zijn aansprakelijkheid vermijden. De aannemer is nog enkel verantwoordelijk bij samenspanning met zijn klant.

Gevolgen afschaffing attest 6%

Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correct toepassing van het verlaagd tarief volledig bij de afnemer. Vanaf 2022 is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om toe te zien of het recht op het verlaagde tarief van toepassing is.

Met andere woorden, als bovenvermelde verklaring vermeld staat op de factuur én de klant de factuur niet schriftelijk betwist binnen de termijn van een maand is de aannemer niet meer aansprakelijk voor een eventuele latere bijpassing van BTW mocht de woning niet voldoen aan de ouderdomsvoorwaarde of het privégebruik. De afnemer moet de vermelding op de factuur binnen de maand na ontvangst van de factuur betwisten en wordt daarna aansprakelijk als de voorwaarden voor de 6% niet van toepassing waren. 

Wanneer

De nieuwe maatregel gaat in vanaf 1 januari 2022. Er is een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022 waar er nog kan gewerkt worden met het vroegere attest. Vanaf 01 juli 2022 MOET bovengenoemde paragraaf vermeld worden op de factuur met toepassing van het verlaagd tarief van 6%.

PS. Dit geldt natuurlijk ook als u zelf werken laat uitvoeren in uw privéwoning!

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 26 december 2021
Interaxi