Corona: fiscale steunmaatregelen voor bedrijven

Ondertussen is er wat meer duidelijkheid over belangrijke steunmaatregelen voor bedrijven die moeilijkheden ervaren als gevolg van het coronavirus.

1. Uitstel betaling sociale bijdragen aanvragen vóór 31/3

Je kan 1 jaar uitstel aanvragen voor de betaling van de sociale bijdragen. Het is erg belangrijk het uitstel op tijd aan te vragen.

Voor de sociale bijdrage van het 1ste kwartaal 2020 wordt de uiterste betaaldatum uitgesteld van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021.

Let op: uitstel voor het 1e en 2e kwartaal aanvragen voor 31/03/2020

Voor de sociale bijdrage van het 2de kwartaal 2020 wordt de uiterste betaaldatum uitgesteld van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021.

Let op: uitstel aanvragen zijn voor het 2e kwartaal voor 15/06/2020

Opletten als je de bijdragen met domiciliering betaalt, denk er aan de domiciliëring te annuleren, anders kan de betaling alsnog doorgaan. Voor betaalde bijdragen kan je geen uitstel vragen.

Het aanvragen van uitstel kan je rechtstreeks bij je sociale verzekeringsfonds of neem contact op met je dossierbeheerder. De meeste sociale verzekeringsfondsen hebben een aparte helpdesk voor coronavragen.

2. De hindernispremie

We krijgen heel wat vragen rond de hindernispremie en hoe deze aan te vragen. Net als bij hinder door openbare werken, wordt er een premie voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.

Bij volledige sluiting

De Vlaamse ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting (tussen 14 maart tot en met 3 april)hebben recht op een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten dan komt daar een vergoeding van 160 euro per dag bovenop.

Bij sluiting in het weekend

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten (tussen 14 maart tot en met 3 april) hebben recht op een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten dan komt daar een vergoeding van 160 euro per dag bovenop.

Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

Is dit enkel voor Horeca?

Normaal gezien is deze premie van toepassing voor alle zaken met een fysieke locatie die verplicht zijn te sluiten, los van de ondernemingsvorm.

Moeten er belastingen betaald worden op de ontvangen hinderpremie?

In principe is de ontvangen vergoeding belastbaar, tenzij daarvan expliciet afgeweken wordt. De overheid moet hier nog uitsluitsel over geven. Aangezien de hinderpremies bij hinder door openbare werken vrijgesteld zijn, is het heel waarschijnlijk dat de vrijstelling wordt doorgetrokken naar de hinderpremie in het kader van het Coronavirus.

Mijn restaurant moet sluiten. Daarom bied ik vanaf nu afhaalmaaltijden aan. Hoe zit het met btw op afhaalmaaltijden?

In tegenstelling tot restaurant- en cateringdiensten is de levering van afhaalmaaltijden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Levert u ook dranken, dan moet u een onderscheid maken:

 • Niet-alcoholische dranken: 6% btw 
 • Alcoholische dranken met laag alcoholgehalte (max. 0,5% voor bier en max. 1,2% voor andere dranken): 6% btw
 • Andere alcoholische dranken: 21% btw

U bent wel nog steeds verplicht om een GKS-ticket uit te reiken, ook voor afhaalmaaltijden!

Definitieve voorwaarden & aanvraag

In de loop van deze week zal er meer info vrijgegeven worden over hoe je als ondernemer de hinderpremie kan aanvragen en wie juist in aanmerking komt.
We kunnen al wel meegeven dat je dit zal moeten doen via de elektronische identiteitskaart of itsme.

We raden je dan ook aan dit voor te bereiden, zodat je snel je aanvraag voor de hinderpremie kan indienen: zoek de code van je id-kaart op of installeer alvast itsme op je smartphone.

Hoe kan ik als bedrijf eventuele cashflowproblemen opvangen?

Als bedrijf zou u problemen kunnen krijgen met uw cashflow door het teruglopen van bestellingen of omdat sommige van uw klanten niet tijdig betalen. Krediet ‘kopen’ door niet te betalen is verleidelijk, maar ook gevaarlijk. Maak hier daarom best proactief afspraken over met uw klanten en leveranciers. 

Vaak is ook de overheid (RSZ, bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting) één van uw grootste schuldeisers. Op de federale ministerraad van 6 maart 2020 werd beslist dat ten aanzien van deze verplichtingen tot betaling van bijdragen en belastingen, een spreiding van betaling mogelijk is, zonder dat er boetes of verhogingen worden toegepast (zie ook vraag 1). 

Let wel, de gebruikelijke intresten blijven wel gelden. Ook deze kunnen vervallen mits een apart akkoord van het Beheerscomité dat u meestal pas achteraf zal ontvangen. 

Overweeg daarom als ondernemer of u niet beter met uw bank rond de tafel gaat zitten, dan dat u de overheid als kredietgever neemt. De rentes zijn nog altijd laag. 

3. Afbetalingsplan voor diverse schulden

Sinds de intrede van het Coronavirus in België en omliggende landen is de economische impact op het bedrijfsleven steeds meer voelbaar.

Diverse sectoren hebben te maken met leveranciers die hun productie verminderen of stilleggen, met klanten die hun bestellingen annuleren omwille van het Coronavirus en zelfs met de sluiting van hun zaak door de verstrengde preventiemaatregelen die in gaan vanaf 13 maart 2020. Dit heeft ongetwijfeld serieuze financiële gevolgen voor de ondernemingen.

Om de financiële moeilijkheden te overbruggen heeft het FOD Financiën steunmaatregelen ingevoerd om ondernemingen tijdelijk meer financiële ademruimte te geven.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die hinder ondervinden door het Coronavirus, komen in aanmerking ongeacht de activiteitensector.

De hinder moet ook daadwerkelijk kunnen aangetoond worden. De financiële hinder kan bijvoorbeeld aangetoond worden door:

 • Een daling van het omzetcijfer;
 • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties;
 • Gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen.

Voor welke schulden krijgt men een uitstel van betaling?

Ondernemingen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor de volgende schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Daarnaast zal de FOD Financiën ook een vrijstelling verlenen voor nalatigheidsinteresten en zullen boeten wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd voor de steunmaatregelen?

De steunmaatregelen vereisen wel:

 • Het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften; en
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken in volgende gevallen:

 • Wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
 • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Hoe kan je een uitstel van betaling aanvragen?

Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of een betaalbericht moet de onderneming één aanvraag per schuld indienen die geldt voor alle maatregelen.

De aanvraag moet ingediend worden per e-mail of per brief via een formulier dat ter beschikking is gesteld door FOD Financiën. Het formulier en het contactpunt bevoegd voor het geheel van de maatregelen kan men terugvinden op de website van FOD Financiën:

De aanvraag dient tegen uiterlijk 30 juni 2020 te gebeuren en de onderneming zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de indiening.

Aarzel niet om contact met Interaxi op te nemen om de hierboven aangehaalde maatregelen te bespreken indien u financiële moeilijkheden zou ondervinden door het Coronavirus.

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 17 maart 2020
Interaxi